ПРЕВОДИ С РУМЪНСКИ и МОЛДОВСКИ
ЕЗИЦИ

TRADUCERI BULGARA-ROMANAНАЧАЛО

ЦЕНИ

КОНТАКТИ

Д-р Владимир Кръстев е заклет преводач с румънски и молдовски език. Завършил е висше образовнаие в Букурещ и докторантура по История в Р. Румъния. Владее отлично румънски и молдовски езици и извършва писмени и устни преводи, командировки до Румъния. В своята десетгодишна преводаческа практика клиенти на д-р Владимир Кръстев са били и продължават да бъдат Столична община, Прокуратура на Република България,МВР и др. учреждения и институции, фирми и преводачески агенции.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ:

Правно-юридическа и съдебна документация (Договори, актуални състояния, учредителни актове, удостоверения, пълномощни, актове за съдимост)

Финансово счетоводна документация (фактури, данъчни декларации, товарителници, сертификати).

Дипломи и актове за раждане.

Туризъм и екология.

Строителство

Здравеопазване

Хранително-вкусова промишленост.

Култура и изкуство.

История и археология.

Религия и философия.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

НАЧАЛО